2006 bis 20102006-01-Rodeln.jpg


2006-02-Rodeln.jpg


2006-03-Rodeln.jpg

2006-04-Rodeln.jpg

2006-05-Rodeln.jpg

2006-06-Rodeln.jpg

2006-07-Rodeln.jpg

2006-08-Rodeln.jpg

2006-09-Rom.jpg

2006-10-Rom.jpg

2006-11-Rom.jpg

2006-12-Rom.jpg

2006-13-Rom.jpg

2006-14-Rom.jpg

2006-15-Rom.jpg

2006-16-Rom.jpg

2006-17-Rom.jpg

2006-18-Rom.jpg

2006-19-Rom.jpg

2006-20-Rom.jpg

2006-21-Rom.jpg

2006-22-Rom.jpg

2006-23-Rom.jpg

2006-24-Rom.jpg

2006-25-Rom.jpg

2006-26-Rom.jpg

2006-27 adventsingen.jpg

2006-28 adventsingen.jpg

2006-29 adventsingen.jpg

2006-30-adventsingen.jpg

2006-31 adventsingen.jpg

2006-32 adventsingen.jpg

2006-33 adventsingen.jpg

2006-34 adventsingen.jpg

2006-35 adventsingen.jpg

2006-36-adventsingen.jpg

2006-37-adventsingen.jpg

2006-38-adventsingen.jpg

2006-39-adventsingen.jpg

2006-40-adventsingen.jpg

2006-41-adventsingen.jpg

2007-1 Chorausflug Gurk .jpg

2007-2 Chorausflug Gurk.jpg

2007-3 Chorausflug Gurk.jpg

2007-4 Chorausflug Gurk.jpg

2007-5 Chorausflug Gurk.jpg

2007-6-Chorausflug-Gurk.jpg

2007-7 Chorausflug Gurk.jpg

2007-8-Chorausflug-Gurk.jpg

2007-9 Chorausflug Gurk.jpg

2007 Erntedank.jpg

2008-01 Tonndorf.jpg

2008-02 Tonndorf.jpg

2008-03-Tonndorf.jpg

2008-04 Tonndorf.jpg

2008-05-Tonndorf.jpg

2008-06-Tonndorf.jpg

2008-07-Tonndorf.jpg

2008-08-Tonndorf.jpg

2008-09-Tonndorf.jpg

2008-10-Tonndorf.jpg

2008-11-Tonndorf.jpg

2008-12-Tonndorf.jpg

2008-13 Advent vor dem Dom.jpg

2008-14 Advent vor dem Dom.jpg

2008-15 Advent vor dem Dom.jpg

2008-16-adventsingen.jpg

2008-17-adventsingen.jpg

2008-18-adventsingen.jpg

2008-19-adventsingen.jpg

2009-01-20.Jahre-Chorleiter.jpg

2009-02-20.Jahre-Chorleiter.jpg

2009-03-20.Jahre-Chorleiter.jpg

2009-04-20.Jahre-Chorleiter.jpg

2009-05-20.Jahre-Chorleite.jpg

2009-06-20.Jahre-Chorleiter.jpg

2009-07-20.Jahre-Chorleiter.jpg

2009-08-20.Jahre-Chorleiter.jpg

2009-09-chor.JPG